Είσοδος ισχύς ve ρεύμα Testi

Ισχύς εισόδου και δοκιμή ρεύματος
Ισχύς εισόδου και δοκιμή ρεύματος

Στη φυσική, η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ισχύς που μεταφέρεται από το ηλεκτρικό κύκλωμα στην ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ισχύς που αντλεί οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο ονομάζεται ισχύς εισόδου και μετράται σε Watt. Η ισχύς που χρησιμοποιείται σε μετρήσεις εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μια μονάδα ισχύος που λαμβάνει υπόψη τόσο τα βολτ και τους ενισχυτές. Ένα ρεύμα είναι ίσο με την ισχύ ενός ηλεκτρικού κυκλώματος στο οποίο ένα ρεύμα αμπέρ ρέει μέσω διαφοράς δυναμικού ενός volt.

Πολλές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια επικίνδυνη ουσία και αυτές οι συσκευές περιέχουν ρεύματα και τάσεις που δημιουργούν μια ποικιλία κινδύνων για άτομα που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία αυτών των συσκευών και να μην προκληθεί κίνδυνος, οι δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας εκτελούνται από διάφορα εργαστήρια. Αλλά πιο σημαντικό από αυτές τις συσκευές πρέπει να εξαλειφθεί πριν από την έναρξη των πιθανών κινδύνων.

Αρκετά εργαστήρια διεξάγουν πολλές ηλεκτρικές δοκιμές διαπιστευμένες από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης. Εισαγωγή πολλών δοκιμών όπως δοκιμή LVD, δοκιμή EMC, δοκιμές γείωσης, δοκιμή αντοχής στη μόνωση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, δοκιμή αντοχής στη μόνωση στη μέγιστη θερμοκρασία εργασίας αγωγού, δοκιμή τάσης, δοκιμή επιφανειακής τάσης, δοκιμή κρούσης κεραυνού, μέτρηση αντίστασης αγωγού, δοκιμή τάσης διάτρησης και δοκιμή υψηλής τάσης δοκιμές ισχύος και ρεύματος είναι επίσης διαθέσιμες.

Αυτά τα εργαστήρια χρησιμοποιούν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για γρήγορες, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες δοκιμές και διαθέτουν εκπαιδευμένο και έμπειρο μηχανικό στο προσωπικό τους.

 

Επιπλέον, τα εργαστήρια λειτουργούν σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από εγχώριους και ξένους φορείς κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Επιπλέον, τα εργαστήρια πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις TS EN ISO / IEC 17025 για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης.