δόνηση μετρήσεις

Μετρήσεις κραδασμών
Μετρήσεις κραδασμών

Οι κραδασμοί είναι οι μηχανικές ταλαντευόμενες κινήσεις που δημιουργούνται και εκπέμπονται από τις μηχανές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και αισθητές από το σώμα των εργαζομένων. Εάν οι διάφορες μηχανές και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στα φυτά δεν είναι σωστά στερεωμένες και ισορροπημένες, οι προκύπτουσες δονήσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές που πρέπει να είναι. Ενώ αυτές οι δονήσεις προκαλούν θόρυβο στο περιβάλλον, προκαλούν ανεπιθύμητες συνέπειες όπως υψηλή τάση, φθορά και φθορά στις μηχανές.

Οι περισσότερες από αυτές τις δονήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής στη βιομηχανία είναι δάχτυλα χεριών και χεριών και οι κραδασμοί που φθάνουν στα χέρια. Τα εργαλεία που προκαλούν κραδασμούς είναι γενικά θραυστήρες πέτρας, μηχανές κοπής με άσφαλτο, πριόνια χειρός που χρησιμοποιούνται από δασολόγους, πνευματικά σφυριά που χρησιμοποιούνται στον άνθρακα και τα ορυχεία, μηχανήματα λείανσης και πλέξης που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια και ηλεκτρικά εργαλεία γενικά.

Ουσιαστικά, αυτά τα εργαλεία προκαλούν κραδασμούς, χτυπώντας, στρέφοντας ή λειτουργώντας ταυτόχρονα. Ωστόσο, μηχανήματα οδοποιίας, συντήρησης και επισκευής, αργαλειοί και παρόμοιες μηχανές επηρεάζουν ολόκληρο το σώμα των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε δόνηση, είτε πρόκειται για ολόκληρο το σώμα είτε μόνο για τα χέρια και τα χέρια, μπορεί να παρουσιάσουν κόπωση, απόσπαση της προσοχής, αναπηρία, εργατικά ατυχήματα, ορθοπεδικές διαταραχές και παρόμοιες σωματικές και ψυχολογικές διαταραχές. Αυτό μειώνει την απόδοση των εργαζομένων και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής.

Εν συντομία, οι μηχανικοί κραδασμοί επηρεάζουν τους εργαζόμενους με δύο τρόπους:

 • Δονήσεις χειρός και βραχίονα: Μηχανικοί κραδασμοί που, όταν μεταφέρονται στο χέρι και στο βραχίονα, δημιουργούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και προκαλούν διαταραχές των οστών, των αρθρώσεων, των αγγείων, των νεύρων και των μυών.
 • Δόνηση ολόκληρου του σώματος: Μηχανικοί κραδασμοί που, όταν μεταφέρονται σε ολόκληρο το σώμα των εργαζομένων, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προκαλώντας τραύματα στη σπονδυλική στήλη ή προκαλώντας ταλαιπωρία στην οσφυϊκή περιοχή.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που εκδόθηκε το έτος 2012, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν τις απαραίτητες μετρήσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία των Εργαζομένων από τους Κινδύνους Δονήσεων που εκδίδονται μετά από ένα χρόνο μετά από αυτό το νόμο, οι εργοδότες υποχρεούνται να πραγματοποιούν εκτιμήσεις κινδύνου στο χώρο εργασίας και να προσδιορίζουν τα επίπεδα μηχανικών κραδασμών στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι, να πραγματοποιούν μετρήσεις εάν είναι απαραίτητο και να καθορίζουν τις τιμές έκθεσης σε μηχανικούς κραδασμούς. Αυτές οι μετρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα Εργαστήρια Μέτρησης, Δοκιμής και Ανάλυσης της Επαγγελματικής Υγιεινής.

Αυτοί οι κανονισμοί επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις στους εργοδότες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που προκύπτουν από μηχανικούς κραδασμούς στο περιβάλλον εργασίας και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις από την άποψη αυτή. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν μετρήσεις δόνησης, να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις οριακές τιμές έκθεσης και τις τιμές δράσης έκθεσης που προβλέπονται από τους νομικούς κανονισμούς και να λαμβάνουν προφυλάξεις όταν είναι απαραίτητο.

Οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των μετρήσεων των κραδασμών από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια:

 • Μετρήσεις κραδασμών στο μηχάνημα
 • Μετρήσεις κραδασμών στο άτομο (ολόκληρο το σώμα, το χέρι και το βραχίονα)

Οι μετρήσεις αυτές βασίζονται στα ακόλουθα κριτήρια που ορίζονται από τους νομικούς κανονισμούς:

 • Για τους κραδασμούς χεριών και βραχιόνων,
  • Καθημερινό όριο έκθεσης για οκτώ ώρες λειτουργίας, 5 m / s2
  • Ημερήσια τιμή δράσης έκθεσης για οκτώ ώρες λειτουργίας, 2,5 m / s2
 • Για δονήσεις ολόκληρου του σώματος,
  • Καθημερινό όριο έκθεσης για οκτώ ώρες λειτουργίας, 1,15 m / s2
  • Ημερήσια τιμή δράσης έκθεσης για οκτώ ώρες λειτουργίας, 0,5 m / s2

Τα εργαστήρια λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που δημοσιεύονται από τους παρόντες κανονισμούς και τα πρότυπα που δημοσιεύει το τουρκικό ινστιτούτο τυποποίησης.