περιβάλλον στη διάθεση για αέριο μέτρηση

Μέτρηση αερίου στον ατμοσφαιρικό αέρα
Μέτρηση αερίου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η ποιότητα του αέρα, οι εκπομπές, οι εκπομπές και παρόμοιες μετρήσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης διεξάγονται από οργανισμούς διαπιστευμένους από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης ή από εργαστήρια εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης.

Στο χώρο εργασίας, ανάλογα με τη δραστηριότητα, μπορεί να απελευθερωθεί ένας αριθμός αερίων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως απαιτείται από τη διαδικασία. Προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση τέτοιων αερίων, η διαχείριση του χώρου εργασίας θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξουν εργασιακά ατυχήματα ή ορισμένες επαγγελματικές ασθένειες σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους απροσδόκητα γεγονότα, τα αέρια στον περιβάλλοντα χώρο του χώρου εργασίας πρέπει να μετρηθούν, να αναλυθούν και να παρακολουθηθούν.

Γενικά, τέτοια προβλήματα συναντώνται κατά καιρούς σε επιχειρήσεις, χυτήρια ή παρόμοιους χώρους εργασίας όπου πραγματοποιούνται εργασίες συγκόλλησης και βαφής. Τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια παρέχουν επίσης υπηρεσίες μέτρησης αερίων στον αέρα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των μετρήσεων εκπομπών. Η έκθεση, η οποία καταρτίζεται στο τέλος των μετρήσεων, αξιολογεί τα αποτελέσματα και περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Κατά την παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών, το εργαστήριο πρέπει να χρησιμοποιεί έγκυρες μεθόδους που να πληρούν τις οριακές τιμές που περιγράφονται στους νομικούς κανονισμούς και να συμμορφώνονται με τις κλίμακες μέτρησης. Τα εργαστήρια πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα.

Η μέτρηση του αερίου στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν οι επαγγελματικές ασθένειες που προκαλούνται από την έκθεση των εργαζομένων σε χημικές ουσίες και να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από τις χημικές ουσίες. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αυτών των μετρήσεων όσον αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Οι οριακές τιμές έκθεσης κατά την εργασία παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία με χημικά προϊόντα που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παράρτημα-1). Κατά τη μέτρηση του αερίου στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα εργαστήρια καταρτίζουν εκθέσεις βάσει αυτών των οριακών τιμών.

Τα εργαστήρια υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις TS EN ISO / IEC 17025 για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης.