περιβαλλοντικών θόρυβος ve ακουστική μετρήσεις

Περιβαλλοντικός θόρυβος και ακουστικές μετρήσεις
Περιβαλλοντικός θόρυβος και ακουστικές μετρήσεις

Ως αποτέλεσμα της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο, η σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων επιδεινώνεται και δεν είναι δυνατόν να είναι ειρηνικές και ειρηνικές. Ως εκ τούτου, τα ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να τα εφαρμόσουν. Πρώτον, τα επίπεδα έκθεσης στο περιβαλλοντικό θόρυβο πρέπει να προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης.

Για το σκοπό αυτό, καταρτίζονται χάρτες θορύβου και εκπονείται έκθεση αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπέδων θορύβου. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι άνθρωποι σχετικά με τα επίπεδα και τις επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου και να εξηγούνται τα πιθανά αποτελέσματα και οι συνέπειες των περιβαλλοντικών επιπέδων έκθεσης στο θόρυβο με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης.

Οι ιδιωτικοί και κυβερνητικοί οργανισμοί πρέπει να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για την πρόληψη και τη μείωση του θορύβου στις περιοχές που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση και τη διατήρηση της ποιότητας του περιβαλλοντικού θορύβου.

Εν ολίγοις, ο περιβαλλοντικός θόρυβος και οι ακουστικές μετρήσεις είναι απαραίτητο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Βάσει της εξουσίας των εθνικών και διεθνών οργανισμών διαπίστευσης, τα εργαστήρια και οι οργανισμοί που εκτελούν αυτές τις μετρήσεις έχουν μηχανικούς που διαθέτουν πιστοποιητικό ακουστικής τύπου A-2 και πιστοποιητικό βιομηχανικού θορύβου τύπου B-1 που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης.

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών δημοσιεύθηκε στο 2010 Κανονισμός για την Αξιολόγηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Θορύβου. Αυτός ο κανονισμός έχει προετοιμαστεί για τον καθορισμό των αρχών για τη διεξαγωγή και την εφαρμογή δραστηριοτήτων πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων του θορύβου για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων που εκτίθενται σε περιβαλλοντικό θόρυβο.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει ευαίσθητες περιοχές θορύβου όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ιδίως σε πάρκα, περιοχές με μεγάλη ανησυχία, κατοικημένες περιοχές και περιοχές που πρέπει να είναι ήσυχοι σε ανοικτούς χώρους. Οι διαδικασίες και οι αρχές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν καλύπτουν τον θόρυβο που βιώνουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται στους χώρους εργασίας που καλύπτονται από το εργατικό δίκαιο.

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος που αναφέρεται στον κανονισμό αναφέρεται στον επιβλαβή ή ανεπιθύμητο θόρυβο που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου που εκπέμπεται από οχήματα, τη χερσαία, εναέρια, θαλάσσια και σιδηροδρομική κυκλοφορία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, εργαστήρια, χώρους εργασίας και χώρους διασκέδασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στο 2012, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν τις απαραίτητες μετρήσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τον χώρο εργασίας και τους κινδύνους που εκθέτουν οι εργαζόμενοι όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την μέτρηση, δοκιμή και ανάλυση της υγιεινής εργασίας που εκδίδεται στο 2013 βάσει του παρόντος νόμου, οι εργοδότες υποχρεούνται να προστατεύουν με οποιονδήποτε τρόπο όλους τους εργαζομένους από τους κινδύνους και τις βλαβερές συνέπειες των ουσιών που βρίσκονται στο χώρο εργασίας.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, οι χώροι εργασίας υποχρεούνται να έχουν τα διαπιστευμένα εργαστήρια να εκτελούν τις μετρήσεις, τις δοκιμές, τις αναλύσεις και τις αξιολογήσεις τους για προσωπικές εκθέσεις και φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι εκθέσεις που εκπονούνται στο τέλος των μελετών που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να εξακολουθούν να παρουσιάζονται στον έλεγχο.

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού θορύβου και των ακουστικών μετρήσεων, τα εργαστήρια παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις:

  • Μετρήσεις θορύβου από βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Πρέπει να καθοριστούν μετρήσεις θορύβου για τη σύνταξη των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)
  • Μετρήσεις θορύβου από ορυχεία
  • Μετρήσεις θορύβου από μηχανήματα κατασκευής
  • Μετρήσεις κραδασμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Μετρήσεις δονήσεων από κατασκευαστικά μηχανήματα
  • Μετρήσεις κραδασμών από ορυχεία και λατομεία

Τα εργαστήρια παρέχουν γρήγορη, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας υπηρεσία σύμφωνα με εθνικές και διεθνείς μεθόδους με έμπειρους και πιστοποιημένους μηχανικούς και σύγχρονες συσκευές μέτρησης.

Επιπλέον, τα εργαστήρια υπόκεινται στο Πρότυπο TS EN ISO / IEC για Γενικές Απαιτήσεις για την Αρμοδιότητα των Εργαστηρίων Ελέγχου και Βαθμονόμησης 17025.